Изготвяне на вътрешно- фирмена спесификация за такса опаковка

Такава такса заплаща всеки производител и вносител, който пуска на пазара в България продукт, след употребата на който се образуват отпадъци, т.е. това е всеки производител и вносител, защото няма продукт, който да не е в опаковка. Такава такса не се заплаща, ако продукта е за износ. Продуктова такса при внос и износ на празни […]

Continue Reading

Инструктажи по безопасност и здраве

На инструктаж по безопасност и здраве подлежат всички работещи на територията на предприятието, независимост от срок на договор и работно време. Трябва да бъдат инструктирани и лицата за обучение и практика и командированите от друго място лица. Начален инструктаж се провежда на всяко новопостъпило лице по програма, утвърдена от работодателя. След инструктажа се издава служебна […]

Continue Reading

Провеждане и документиране на обучение по безопасност и здраве при работа

Безопасни условия на труд Според нормативната база, на лицата, които работят в производството на храни се провежда обучение по безопасност и здраве при работа веднъж в годината. Обучението най- често се провежда от работодателя и утвърдена от него програма, като лектора трябва да е с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ и с професионални познания […]

Continue Reading

Процедура за износ на храни

Необходими документи при експорт на храни За получаване на сертификат износ на храни и хранителни стоки от неживотински произход е необходимо: подаване на заявление в РИОКОЗ; удостоверение за вписване в търговския регистър; списък на групите храни, които са предназначени за износ с точното им наименование, търговска марка, вид на опаковката и номер на партидата, дата […]

Continue Reading

Процедура за регистрация на обект за производство или търговия с храни

Откриване на хранителен магазин или производство Регистрацията на обект за производство и търговия с храни се извършва от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта, а за  обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води от регионалната здравна инспекция (РЗИ). Когато наемате обект, независимо дали той е работил […]

Continue Reading

Рубиком ООД.