Общи условия

Настощитe Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) се отнасят за използване на сайта HvpDocs чрез интернет страницата hvpdocs.com (за краткост „HVP DOCS“), собственост на Дружество “РУБИКОМ” ООД, ЕИК 111556647, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Берковица, пк 3500, ул. „Кирил и Методий” №21 с управител Богдана Матева Матева, с електронен адрес за кореспондеция: office@hvpdocs.com, с телефон: (359) 888 397 413 (за краткост „Дружество“).

Настоящите Общи условия за ползване уреждат отношенията между Дружествата и всеки един от Потребителите, които биха възникнали чрез интернет страницата hvpdocs.com.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
 2. com  е електронна страница (сайт), чрез която се дава възможност на всеки Потребител  да разгледа и да се запознае с информативното съдържание, качено на сайта.
 3. „Потребител“ по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице. Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия не подлежат на каквато и да е регистрация или идентификация, за да посещават страницата на сайта.
 4. „Сайт/интернет страницата” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна com.
 5. Настоящите Общи условия са публикувани на интернет страницата com и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта.
 6. “РУБИКОМ” ООД приема и прилага разработената в настоящите Общи условия Политика за защита на личните данни (за краткост „Политика“), като всяко физическо лице, може да се запознае с прилаганата Политика за защита на личните данни, достъпна на интернет страницата com.
 7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
 8. С влизането в сайта чрез домейнаcom Потребителят декларира, че ще спазва настоящите Общи условия при използването му, на всяка връзка и секция от него, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на сайта.
 9. Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения, премахвания или добавяне на нови връзки, секции, стоки, услуги и други.
 10. “РУБИКОМ” ООД запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общите условия, като за това не е длъжен изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Общите условия ще бъдат публикувани на тази страница и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на сайта.
 11. Ако Потребителят изрично заяви, че отхвърля промените чрез надлежно подаване на писмено уведомление на email адрес office@hvpdocs.com, се счита, че договорните взаимоотношения между страните се прекратяват.
 12. “РУБИКОМ” ООД може да промени или прекрати всеки аспект или характеристика на сайта си по всяко време, включително, преустановяване на предлагането на конкретно информационно съдържание и база данни.
 13. “РУБИКОМ” ООД има правото да поставя на всяка от страниците на сайта електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и/или услуги, предлагани от Дружеството или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството. “РУБИКОМ” ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни интернет страници или за стоки и за услуги, които са станали достояние на Потребителя при ползването на сайта.
 14. Всеки Потребител има право да използва информацията в сайта единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към Дружеството.
 15. Използването на информация или всякакъв друг вид съдържание от “РУБИКОМ” ООД за търговски цели e забранено – без да се копира, възпроизвежда или публикува част или цялата информационна система на сайта освен ако изрично не е договорено писмено съгласие за това.
 16. При възможножност за коментирени и публикуване на съдържание от Потребителя на сайта – Потребителите, които публикуват коментари и/или информация на сайта, изразяват своето лично мнение по различни въпроси. “РУБИКОМ” ООД не носи отговорност за достоверността, засягането на права на трети лица, права на запазена марка или други права на интелектуална собственост на публикуваната от авторите информация и статии на интернет страницата.
 17. Информацията, качена на сайта на “РУБИКОМ” ООДне представлява правна консултация и няма обвързваща сила.“РУБИКОМ” ООД не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на използване на конкретно информационно съдържание или статия, както и на всякакви други промени в съдържанието на сайта и в настоящите Общи условия.
 18. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОНЯТИЯ

 1. „лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 2. „обработване“ – всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 3. „ограничаване на обработването“ – маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
 4. „профилиране“ – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
 5. „псевдонимизация“ – обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
 6. „администратор“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
 7. „обработващ лични данни“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
 8. „получател“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
 9. „съгласие на субекта на данните“ – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
 10. „нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

ПРИНЦИПИ

 1. В дейността си по обработка лично данни “РУБИКОМ” ООД следва принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, свеждане на събираните данни до минимум, точност при своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, ограничение на съхранението.
 2. “РУБИКОМ” ООД събира лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не обработва събраните лични данни по-нататък по начин, несъвместимо с тези цели.
 3. “РУБИКОМ” ООД съхранява лични данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.
 4. “РУБИКОМ” ООД обработва личните данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).

ДЕЙНОСТ

 1. Политика за защита на личните данни е неразделна част от настоящите Общи условия и се прилага от “РУБИКОМ” ООДпри осъществяване на търговската му дейност.
 2. “РУБИКОМ” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя съгласно действащото национално и европейско законодателство, станала му известна по повод използване/посещение на “РУБИКОМ” ООД – предмет на настоящите Общи условия и включената в тях Политика за защита наличните данни (за краткост „Политика“).
 3. “РУБИКОМ” ООД не събира никакви лични данни от Потребителите, които посещават поддържаната от “РУБИКОМ” ООД, ЕИК 111556647, страница на домейна hvpdocs.com.
 4. С цел разглеждане и разрешаване на подадени жалби, запитвания, искания или други въпроси и кореспонденция, отправени в комуникация към “РУБИКОМ” ООД, постъпили чрез електронна поща, “РУБИКОМ” ООД съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.
 5. “РУБИКОМ” ООД може да обработват и други данни, отнасящи се до Потребителя, в случаите, когато последният предостави доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.
 6. При търсене на определено съдържание в сайта в браузъра на Потребителя се съхраняват лог файлове, даващ възможност на “РУБИКОМ” ООД да покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. HvpDocs съхранява до 3 от тези лог файлове в срок от 25 дни от датата на влизане, които лог файлове се асоциират със съответния браузър.
 7. “РУБИКОМ” ООД съхранява и използва лог-файлове със следните цели:
  1. За подсигуряване на надеждното функциониране на сайта, установяване на технически проблеми, опити за злонамерени действия;
  2. За водене на статистика и измерване на на броя дневни/месечни/годишни посещения и ползваемост;
  3. За изпълнение на законоустановени задължения.
 8. Дружеството, собственик на com,не събира, не използва и не обработва информацията, която може да бъде определена като „лични данни“ по смисъла на Регламента и Закона за защита на личните данни.
 9. Съгласно действащото българско и европейско законодателство всяко дружество, администратор на лични данни, се задължава да уведомява всеки Потребител при предоставяне на обработваните от него лични данни.
 10. Съгласно действащото българско и европейско законодателство всяко дружество, администратор на лични данни,  обработва предоставените от Потребителя лични данни само след получаване на изрично съгласие за това.
 11. В своята дейност и в изпълнение на законовите си задължения Дружеството прилага принципа за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от колкото е необходимото за администриране и подсигуряване на функционалността на притежавания от Дружеството сайт и изискванията на закона.
Типове данни Период на съхранение Бележки
Бързи търсения До изтриването им от Потребителя; до 25 дни от  използване на функционалността Тази функционалност е достъпна за всеки Потребител. “РУБИКОМ” ООД съхранява и показва последните 3 търсения, асоциирани със съответния браузър
Настройки До изтриването им от Потребителя. В случай че се съхраняват в лог файл – до 25 дни от последното ползване
Системни логове (дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър) За срок до 25 дни от последното посещение в сайта Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория, необходими за установяване на технически проблеми и/или възпрепятстване на злонамерени действия
Жалби, запитвания, искания, формуляри за право на отказ или други въпроси/кореспонденция, отправени в комуникация към Дружеството За срок до 1 (една) години Дружеството съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване
Лог файлове До 25 дни от последното ползване на сайта
 1. Срокът за съхранение на данни се продължава пропорционално до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции, в случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган. В случаи на промени в приложимото право – сроковете за съхранение се удължават и/или намаляват съответно на промените.
 2. Дружеството не предоставя лични данни на трети лица, освен посочените случаи в настоящата Политика и Общи условия.
 3. Съгласно настоящата Политика всеки Потребител има право:
  1. да се информира подробно за обработването на лични данни във връзка с осъществяваната от Дружеството търговска дейност чрез“РУБИКОМ” ООД (Право на информираност);
  2. да получи потвърждение дали се обработват лични му данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата във връзка с това (Право на достъп – осъщяствава се чрез посочените контакти на Дружеството);
  3. да коригира личните си данни, в случай че те са непълни или неточни (Право на коригиране);
  4. да поиска изтриване на данни (регистрация на потребител), освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение (Право на изтриване);
  5. да ограничи обработването на лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 (Право на ограничаване във връзка с обработването на данни);
  6. да изиска от Дружеството да уведоми всяко трето лице, на което последното е предоставило лични данни по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни. Дружеството не предоставя събрани от него лични данни на трети лица (Право за уведомяване на трети лица);
  7. да изиска от Дружеството да му предостави събраните от него и отнасящи се до Потребителя личните данни, които са предоставени, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да предостави тези данни на друг администратор по негова преценка (Право на преносимост на данните);
  8. по всяко време да оттеглите съгласието си за обработването на лични му данни, което е на базата на дадено съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му (Право на оттегляне на съгласие);
  9. Възрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес (Право на възражение);
  10. Да подаде жалба до компетентен надзорен орган:
 4. Комисия за защита на личните данни
 5. Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2,
 6. тел.: (02) 940 20 46
 7. факс: (02) 940 36 40
 8. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 9. Уеб сайт: www.cpdp.bg
 10. Дружеството не използва технологии, които обработват лични данни, така че субектът на линчни данни (физиечско лице Потребител) да е обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на лични данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на права, свободи и легитимни интереси на субекта на лични данни.
 11. Всеки потребител може да отправи своите въпроси и искания, свързани с упражняване на правата му по защита на лични данни, към Длъжностното лице по защита на данните:
 12. Длъжностното лице: Богдана Матева
 13. Адрес за кореспонденция: Република България, гр. Берковица, пк 3500, ул. „Кирил и Методий” №21;

iii.    Електронен адрес за кореспондеция: office@hvpdocs.com;

 1. Телефон: (359) 888 397 413.
 2. Всеки Потребител може да изтрие или забрани на използвания от него браузър да получава бисквити/лог файлове от конкретно посочен или от всички сайтове. Информация: aboutcookies.org.
 3. Цели за използването на бисквитки/лог файлове:
Вид Срок на съхранение Описание
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона „обратно“ и др.) Временно (за времето на престоя на Потребителя в сайта) Този вид бисквити осигуряват безпрепятственото функциониране на сайта от техническа страна
Бързи линкове за търсене До 25 дни от последното ползване Тази опция позволява повтаряне на предишно търсене (от последните 3 търсения)

XII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всеки потенциален спор между Дружеството, собственик на “РУБИКОМ” ООД, и Потребител се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

XIII. Други разпоредби

Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща office@hvpdocs.com, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите (или няколко от клаузите) по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

      При несъгласие от страна на Потребител с настоящите ОУ и Политиката за зашита на личните данни, неразделна част от Общите условия, “РУБИКОМ” ООД  чрез интернет страницата hvpdocs.com отказва да предостави достъп до предлаганите от сайта стоки/услуги/информационно съдържание, както и да бъде страна по правоотношения със съответния потребител.

Рубиком ООД.