HACCP

Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (haccp)

       Внедряването, прилагането и поддържането на система за управление на безопасността на храните (HACCP система) е законово изискване съгласно Закона за храните, чл. 18. HACCP системата е набор от документи за производители на храни, който се състои от програми с добри производствени и хигиенни практики (система за самоконтрол) и HACCP план с оценка контрол на безопасността. Има обекти, в който цялостното внедряване на HACCP система е неприложимо, тогава се разработват процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки. Това най- често са обекти за търговия с храни.

HACCP планът се състои от следните 10 елемента:

  1. Заповед за назначаване на haccp екип;
  2. Карта на продукта и съставките;
  3. Описание на продукта и предвидено ползване;
  4. Диаграма на поточността с обозначени ККТ и КТ (технологична схема);
  5. Определяне на опасностите и контролни мерки;
  6. Определяне на критичните контролни точки;
  7. Мониторинг и критични гранични стойности;
  8. Корекции и коригиращи действия;
  9. Проверка на идентификация и процедури при регистрация;
  10. Обобщен haccp план.

Възможно е в обекта да няма идентифицирана критично контролна точка. В такъв случай документите по точки 7-10 нямат приложение в обекта за производство или търговия с храни.

За консултация или оферта за разработване на HACCP система при производство или търговия с храни и напитки можете да заявите ТУК

HACCP – системата за безопасност на храните. Принципи и указания за прилагане на ХАСЕП

Въведение:
Тези указания са предназначени за оператори на предприятия за храни, които прилагат процедура, основана на принципите на HACCP. Общи принципи ХАСЕП е научно обоснован и систематичен подход, който определя специфични опасности и мерки за техния контрол, за да се осигури безопасността на храните.  Системата за безопасност на храните  е средство за оценяване на опасностите и за разработване на системи за контрол, които са насочени предимно към превенцията (недопускането), отколкото да се разчита основно на изпитването на готовия (крайния) продукт. Всяка система позволява да се отразяват промени, като например, нововъведения в проектиране на оборудването, в производствените процедури или в развитието на технологиите.
HACCP подходът може да бъде прилаган по цялата хранителна верига от производството на суровини (първично производство) до крайната консумация на храните и неговото прилагане трябва да бъде ръководено от научни доказателства за риска за човешкото здраве. Наред с повишаване безопасността на храните, въвеждането на ХАСЕП може да предостави и други значими предимства, като например, че прилагането му може да подпомогне извършването на проверките от страна на контролните органи или да се насърчи международната търговия чрез повишаване доверието в безопасността на предлаганите храни. Успешното приложение на НACCP изисква пълна ангажираност и участие на ръководството на обекта и целия изпълнителски персонал. То също изисква мултидисциплинарен подход; този мултидисциплинарен подход би следвало
да включва, където е подходящо, експерти с познания по агрономство, ветеринарна медицина, производство на храни, микробиология, медицина, обществено здраве, технология на храните, опазване на околната среда, химия и инженерство.
Преди прилагане на HACCP  система в обекта, операторът на храни трябва да има въведени и ефективно прилагани предварително необходимите (т.нар.  пререквизитни) изисквания за хигиената на храните. Ангажираността на ръководството е абсолютно необходима за въвеждането на ефективна  системата за безопасност на храните. При определянето и оценката на опасностите и при последващите дейности за съставяне и прилагане на НАССР, трябва да се обръща внимание на въздействието на суровините, съставките, добрите производствени и добрите хигиенни практики, ролята на прилаганите производствени процеси за контрол на опасностите, предвиденият начин на употреба на продукта, групата от населението, която ще консумира готовия продукт и епидемиологичните данни, свързани с безопасността на храните. Смисълът на  системата за безопасност на храните  е да насочи контрола в критични контролни точки (ККТ). ХАСЕП трябва да се прилага отделно към всяка специфична операция/дейност.
Прилагането на системата трябва да се преразглежда и да се извършват необходимите промени при всяка направена промяна на продукта, процеса или някоя операция/дейност/стъпка. Важно е, когато се прилага HACCP  система, да се подхожда гъвкаво, където е подходящо, така че контекста на приложението да отразява характера и капацитета/размера на извършваните дейности.
Указания за прилагане на процедите, съгласно HACCP, разработени от Комисията на европейските общности, можете да видите тук- РЪКОВОДСТВО

 

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.

Рубиком ООД.