Производствени обекти

Услуги на Рубиком при регистрация на обект за производство на храни и напитки:

 1. Регистрация на фирма и консултация за формата на юридическото лице (ООД, ЕООД, ЕТ…).
 2. Консултация във връзка с регистрацията – храни, които могат да се произвеждат в обекта; изискване към оборудване, производство и дистрибуция на храни.
 3. Запознаване с изискванията към производствения обект- разпределение на помещенията в обекта, санитарен филтър- тоалетна, съблекалня, стая за почивка на персонал, мивки, площ и височина на обекта, разположение на оборудването.
 4. Подготовка и подаване на Заявление за регистрация на обекта, Списък с групите храни в БАБХ и декларация за ГМО.
 5. Разработване на HACCP/ ХАСЕП система, състояща се от програми с добри хигиенни и производствени практики (ДХП и ДПП) и HACCP/ ХАСЕП план с анализ на опасностите и оценка на риска при производство на храни.
 6. Разработване на технологична документация за групите храни.
 7. HACCP обучение със сертификат за завършен курс от център за професионална квалификация.
 8. Разработване на образец на етикет на храните с пълната информация, която е задължително трябва да се обозначи.
 9. Изчисляване на хранителна и енергийна стойност на храни и напитки, които се обозначат на етикета. Обучение за изчисляване на хранителна и енергийна стойност със сертификат.
 10. Неограничена консултация при водене на документацията и възникване на казуси.
 11. Счетоводни и юридически услуги.

Каква е процедурата за регистрация на производствен обект?

 1. За да започнете дейност с производство на храни, трябва да имате регистрирана фирма. Тя може да бъде действаща или новосъздадена.
 2. В зависимост от това, какви храни ще се произвеждат, в обекта трябва да бъдат осигурени определени условия.
 3. Установяване на помещение, което отговаря на изискванията за развиваната дейност.
 4. Сключване на договор за обекта или закупуване, ако обекта не е собствен.
 5. Ремонт (при нужда) и оборудване.
 6. След като обекта е готов за работа, се подават документите в ОДБХ (това е бившето ХЕИ, РИОКОЗ, ДВКС). Подаване на заявление за регистрация на обект в областната дирекция по безопасност на храните- ОДБХ (това е бившето ХЕИ, РИОКОЗ, ДВКС), списък с групите храни, които ще се произвеждат и декларация за ГМО.
 7. В срок до 30 дни от подаване на документите, инспектори ще дойдат на място в обекта да проверят условията в него и документацията по безопасност на храните. Когато инспекторите дойдат на място на проверка, ще проверят условията за производство на храните и документацията по безопасност на храните- HACCP система, Технологична документация и информация на етикета на продуктите.
 8. Оставят протокол, с който може да се започне работа.
 9. До 15 дни се издава и официалното Удостоверение за регистрация на обекта.
 10. Във всеки производствен обект е нужно да има лице, назначено на трудов договор с квалификация в хранителната промишленост- средно, висше образование или курс за професионална квалификация. Ако управителят притежава такава квалификация, няма нужда от назначено лице.
 11. Регистрация на касов апарат (ако се планира приемане на плащане в брой)
 12. Заверка на везна в Института по метрология- само ако везната не е в гаранционен срок.
 13. Договор с Трудова медицина (при назначен персонал)
 14. Договор с ДДД фирма (фирма за борба с вредителите)
 15. Досие пожарна безопасност
 16. Счетоводство

Процедурата е еднократна и важи до преустановяване на дейността на обекта. Максималния срок за регистрация на обект за производство на храни от подаване на документи в БАБХ до регистрация е 30 дни.

Mobile  +359 888 397 413

Рубиком ООД.