Изисквания към производство и търговия с фуражи

На пръв поглед, производството и продажбата на фураж нямат зависимост с храненето ни. Това далеч не е така, обаче! Фуражите са в началото на т. нар. верига „от фермата до вилицата“ и всяко несъответствие при тях се предават на животните, от там и в храната на човека. Точно затова, има строго определени изисквания и правила при производство, търговия, внос, износ на фураж, сходни с изискванията към храните.
При производство и продажба на фураж се изисква спазването на добри практики, анализ на опасностите и контрол на критичните точки. Законодателството норми се отнасят за сградите и оборудването, персонала, организацията на производството, контрола на качеството, съхранение и транспорт на фураж, водене на записи. Тези изисквания се отнасят при производство на фураж, съхранениена фураж, търговия с фураж, внос на фураж, износ на фураж.
Спазването на принципите на HACCP са в основата на производството и предлагането на безопасен продукт. Много е важно анализа на опасностите по технологичната схема да започне от началото на процеса. Тук можете да видите регистрите за разрешени торове, разрешени препарати за растителна защита, както и забранени препарати и продукти за растителна защита в България: http://www.babh.government.bg/bg/registers.html
НАССР система е необходима за производители на фураж. За търговия, внос и износ са необходими само определени и разписани добри практики на основата на НАССР принципи и водене на записите свързани с тях. Работните инструкции трябва да са точни и ясно написани, да включват всички помещения, оборудване, персонал, работна организация и транспорт. Персоналът, свързан с тези инструкции трябва да е запознат с тях и да носи отговорност за изпълнението им. Освен, че чрез НАССР системата анализира опасностите, част от нея се онася и за контрол на качеството. Законодателството изисква да се определи отговорник за контрол на качеството, който да извършва проверка на контрола на критичните точки, да изготвя план за вземане на проби и да отговаря за изпълнението му, да е отговорно лице за процедурата по вземане на проби и честота им. В случай на несъответсвие, отговорника по качество предприема действия за вземане на мерки за корекция и недопускане отново на несъответствието.
Спазването на НАССР принципите са както законово изискване, така и доказателство на собственика за качествен и безопасен продукт. Изготвянето и въвеждане на НАССР система анализира всики опасности в производството Ви и оптимизира работния процес. Свържете се с нас за изготвяне на документи при производство, съхранение, търговия, внос или износ на фураж или за консултация за подобряване и актуализиране на разработената Ви НАССР система.

Comments are closed.

Рубиком ООД.