HACCP план или процедури?

Какво е процедура на база HACCP

При внедряване на принципите за безопасност в обект за производство, съхранение или търговия с храни много често възниква въпроса дали оценката на опасностите и определянето на критичните точки да е направено чрез HACCP план или процедура.
Какво в същност е процедурата на база HACCP? Планът за оценка на опасностите се състои от следване на седем принципа и преминаване през технологичния процес в обекта. Процедурата, това е анализ на опасностите и идентифициране на контролните точки на база тези 7 принципа. Според разработените пререквизитни програми, които определят правилата и инструкциите при работа с храните, се разработва и план, осигуряващ безопасността на храните с оценка на всички биологични, химични и физични опасности. Определят се техните лимити, съставя се план за мониторинг и отговорни лица, описват се действията, които се предприемат при надвишаване на определени стойности (коригиращи действия).
Независимо дали с HACCP план или процедура във всеки обект за производство, съхранение и търговия с хранителни стоки трябва да има извършена оценка на опасностите и да се контролират етапите, които са критични в процеса.

Comments are closed.

Рубиком ООД.