Програма за управление на отпадъците- примерен образец

Фирма………………………………..

Програма за управление на отпадъците

• № по ЗЗДС: ……………………………………………
• седалище и адрес на управление на дружеството: …………………………………………………………………………………………….
• дружеството се управлява и представлява от: ………………
• основна дейност: ……………………………………………..
• адрес на обекта: …………………………………………………

е с период на действие ……… години
от 20…. до 20….г.

• Програмата е съставена и приета на ………………….. година от ………………….

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО:

1. Разположение на предприятието спрямо най- близките населени места, транспортни оси, гранични пунктове, близост до защитени територии и чувствителни екосистеми:

2. Отрасъл:

3. Собственост:

4. Форма на управление на предприятието:

5. Описание на производството, производствени зали имащи отношение към управлението на отпадъците:

6. Финансово- икономическо състояние на предприятието към момента на приемане на програмата:

7. Прогнози за развитие на предприятието:

IIА. ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

1. Настоящата програма обхваща дейностите по временно съхранение на отпадъци, получени в следствие от дейността на предприятието- …………………………………………………………………………………………………….

Дейността на предприятието е свързана с генерирането на ………….. вида отпадъка, а именно…………………………………………………………………………………..
Генерираните отпадъци се събират от определено за това лице, което е отговорно за събиране, временно съхранение и предаване на лицензирана фирма за извозване на отпадъци. Отпадъците временно се съхраняват /къде/…………………………………………………………………………

Събирането и временното съхранение на отпадъците ще се извършва в съответствие с разпоредбите на ЗУО и Наредба N3/ 2004, а транспортирането от лицензирана фирма.

2. Цели на настоящата програма за управлениена отпадъците:

2.1. Настоящата програма за управление на отпадъците е съобразена с разпоредбите на ЗУО и Наредба N3/ 2004 за класификация на отпадъците, както и с конкретните условия и нужди на производството и е във връзка с националната политика в тази насока.

III. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ

1. Генерирани отпадъци по количества и видове

Съгласно разпоредбите на Наредба N3/ 2004 за класификация на отпадъците /ДВ бр.44/2005г./ отпадъците генерирани от /дейността/ ……………………………………………………………………………. се определят на …… вида.
По наименование и шифър /съгласно същата Наредба/, те представляват:

• …………………………………………….
Посочените в настоящата програма видове отпадъци са в съответствие с разпоредбите на Наредба N3/ 2004 за класификация на отпадъците.

– място на генериране:

…………………………………………………………………………………………………..

– характеристика на отпадъците:

……………………………………………………………………………………………………..

N Вид на отпадъка Дейност и кодове Количество, т/ год Произход Състав и свойства

– Временно съхранение на генерираните отпадъци

Генерираните от производството отпадъци временно ще се съхраняват по следния начин:
• ……………………………………………………………………..
Описание на съхранието…

– управление на дейностите

Измерването и контролирането на количествата отпадъци ще се извършва от определено за това лице- ………………………………………………, което ще отговаря за дейността по временно съхранение по предаване на генерираните отпадъци от производствато. Прякото извършване на събирането се извършва от ………………………………………………………………..
Управителя на …………………………………………………………………………… се задължава да изработи инструкции, които да бъдат спазвани по време на събирането и съхранението на отпадъците.

– отчетност

Отчеността по временното съхраняване до предаването на лицензирана фирма генерирани отпадъци ще се провежда съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба N9/04год. за реда и образците, по които се предостава информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности в заверене книга / ДВ бр. 95/04г./

IV. ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ

…………………………………………………………………………………………………………………

V. ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ И ПОДРЕЖДАНЕТО ИМ ПО СТЕПЕН НА ПРИОТЕТ

……………………………………………………………………………………………………….

VI. ПОДХОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ И ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

…………………………………………………………………………………………………………….

VII. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СЪБИРАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ
Краткосрочен- за 3 години

7.1. технически мерки, средства и срокове

……………………………………………………………………………………………………………….
Срок- ………………………..
Отговорник- ……………………………….

7.2. административни средства и срокове

……………………………………………………………………………………………………………….

7.3. нормативни мерки

• …………………………………………………………………………………………………..

VIII. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

Отчетът за изпълнението на програмата ще се осъществява от ……………………………………………………………………………………………………… по реда на Закона за управление на отпадъците.
Отчитането на генерираните отпадъци ще се извършва съгласно Наредба N9/ 2004год. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните обекти и на закритите обекти и дейности.

Съставил и утвърдил: ……………………………. / …………………………/


Comments are closed.

Рубиком ООД.