Изисквания към склад за фуражи

За храните на животните и обектите за производство и търговия също има не малко нормативна база и изисквания. Ето какви са те:

Какви са необходими документи при регистрация на склад за фуражи:

 1. Заявление по образец.
 2. Единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър или код по БУЛСТАТ.
 3. Договор с лицето, определено като отговорно за обекта.
 4. Документ за собственост или право на ползване на обекта.
 5. Декларация, че обектът отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 183/2005.
 6. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта съгласно Закона за устройство на територията.
 7. Документ за платена такса в размер, определен с Тарифата за таксите по чл. 3, ал. 4 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.
 8. Разработена документация за безопасност на фуражи- HACCP

Какви са изискванията към обекта:

 • оформлението и конструкцията на складовите помещения трябва да предпазват стоките от увреждане и замърсяване- напр. поставят се мрежи на прозорците, помещенията/зоните се разпределят така, че да няма кръстосано замърсяване на фуражите;
 • при проектирането и оформлението на нови сгради се обръща внимание на свеждането до минимум на зони, където биха се приютили да нощуват птици или те биха гнездили там, както и други зони, които биха послужили като подслон и биха привлекли вредители;
 • строителните материали, и по-специално шарнирите и покритията, трябва да се подбират внимателно, за да се предотврати замърсяване на съхраняваните продукти. По-специално се препоръчва да не се използва асфалт или равностойни на него вещества в складовете за съхранение на зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури и продуктите, получени от тях;
 • химикалите и пестицидите трябва да се съхраняват в преградени помещения на значително разстояние от основните зони за съхранение;
 • трябва да се осигури необходимата естествена или изкуствена вентилация, съобразена с дейността;
 • оборудването следва да бъде направено и монтирано така, че да улеснява достъпа за почистване и поддръжка и да предотвратява създаването на условия, благоприятстващи появата или развитието на опасности (насекоми, плесени).

При търговия на едро със суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора, и продукти, получени от странични животински продукти, освен горепосочените документи, се подава заявление по образец до директора на ОДБХ, в което се посочват ЕИК на заявителя по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ, номер и дата на издаване на акта за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден по реда на Закона за устройство на територията, номер и дата на влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Към заявлението се прилагат:

1. документ за актуално състояние

2. копие от документа за правото на собственост или правото на ползване за обекта;

3. документ за платена такса.

Нашите услуги:

 • разработване на система за безопасност на фуражи- HACCP
 • консултация относно изискванията към обекта
 • съдействие за оформяне и подаване на регистрационни документи

, ,

No comments yet.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Solve : *
15 × 25 =


Рубиком ООД.