HACCP в детска градина

Изискването за внедряване на система за управление безопасността на храните и спазването  принципите на НАССР (ХАСЕП) датира още от далечната 2002г. HACCP е превантивна система, създадена да осигури безопасност на храните чрез анализ и контрол на всички критични опасности, във всяка стъпка на процеса. Чрез водене на записите и спазване на принципите на HACCP се осигурява безопасност на храните във всяка една стъпка от процеса- от приемането на суровините, през технологичната обработка до предлагането на готовите храни на консуматорите.

Масово, в детските градини в България, НАССР системата е разработена и внедрена през 2006г. Разработването, внедряването и поддържането на системата изискват време и ангажимент от всеки служител и работник във фирмата. НАССР е активна и динамична и за да се гарантира успех, служителите трябва да бъдат образовани, квалифицирани и преквалифицирани, а самата система обновявана при промяна в законодателството, в технологията на процесите, оборудването и т.н.

След 2006г. са направени редица промени в законодателството – през 2011г. са въведени Наредба № 6 за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, през 2016г. е променена наредбата за хигиената на храните, променени са изискванията за управление на кухненските отпадъци и т.н. Тези промени рефлектират върху технологичната обработка на храните, както и върху цялостното управление на процесите по приготвянето на кулинарна продукция.

Когато системата НАССР се прилага правилно, тя е достатъчно ефикасен метод за осигуряване безопасността на продукта. За целта, трябва периодично да се извършва анализ на нейното функциониране и при необходимост да се актуализира.

Нашето предложение: Ние можем да проверим дали вашата система за управление безопасността на храните, записи, документи съответстват на изискванията на действащите към настоящия момент нормативни актове – европейски и български, да направим проверка на място дали документацията съответства на реално протичащите процеси. Във връзка с това можем да ви помогнем да актуализирате действащата НАССР система или да създадем за вас напълно нова и да проведем обучение на всички членове на персонала, ангажиран с приготвянето на кулинарна продукция, във връзка с новостите.

За контакт вижте ТУК

No comments yet.

Вашият коментар

Юниил ЕООД.