Как да отворя БИО магазин- изисквания

В последните години се наблюдава тенденция за увеличаване стремежа на хората към здравословно хранене. Потребителите са готови да плащат повече за продукти без пестициди, хербициди, хормони, антибиотици и други химикали, съдържащите се в храните от конвенционално производство. Щандовете с плодове и зеленчуци от биологично земеделие в супермаркетите стават все по- големи, нараства и броят на магазините, предлагащи биологични храни.

Производството, преработката и търговията с биологични храни се контролира от сертифициращ орган. На сайта на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е регистърът на лицата, получили разрешение от министъра да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство. Всяко от тези лица има кодов номер, който се поставя върху етикета на био храните. На сайта на МЗХГ можете да намерите и регистър на стопанствата, преработвателите и търговците с валидни биологични сертификати. 

Има специални изисквания и за етикетирането на био храните. Общо изискване за всички държави членки е поставяне на лого- стилизиран лист от бели звезди на зелен фон, както и изписване на кода на съответната държава, кодовият номер на  контролиращото лице (както беше споменато по- горе) и произход на продукта или суровините. Националният знак за биологично производство в България е калинка в елипса, като може да се използва като черно-бяло или цветно изображение.

КАК ДА СТАРТИРАТЕ?

За да извършвате търговия с био храни, е необходимо да регистрирате обект за търговия на дребно с храни в Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ). За целта е необходимо обектът ви да отговаря на следните изисквания:

  • Обособена търговска зала, снабдена с необходимите шкафове, рафтове и стелажи за излагане на стоките, както и хладилни съоръжения, ако някои от храните изискват определен температурен режим на съхранение;
  • Склад, с необходимите шкафове, рафтове, стелажи и съоръжения за съхранение на храни. Не е необходим, ако зареждането е често и малко по обем и стоките могат да се съхраняват в търговската зала;
  • Стая/кът за преобличане на персонала, снабден с шкаф/гардероб за съхранение на лични вещи и работно облекло;
  • Шкаф за съхранение на средства за почистване и миещи и дезинфекционни препарати;
  • Санитарен възел с преддверие (да не се отваря директно в търговската зала или склада),снабден с течаща топла и студена вода, средства за измиване на ръцете и хигиенично подсушаване и достатъчна естествена или механична вентилация;
  • Стени, под, тавани и работни повърхности трябва да са гладки, без цепнатини и направени от материали, подлежащи на миене и дезинфекция.

КАК МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ?

  • Разработваме система за управление безопасността на храните- система за самоконтрол, добри търговски практики (ДТП). Това е система от правила, които поставят под контрол условията за извършване на технологичните процеси в обекта с оглед предлагане на безопасни храни. Необходима е за извършване на регистрация от БАБХ;
  • Подаваме заявление за регистрация по образец, което се подава в съответното регионално подразделение на БАБХ (Областна Дирекция по Безопасност на Храните);
  • Оформяме списък на групите храни към Заявлението за регистрация на обект- поправка в Закона за храните, обн. в Държавен вестник, бр. 106 от 2018 г., обособява допълнителна група храни – х) биологично произведени храни и продукти, предварително опаковани или неопаковани.

В рамките на 30 дни от подаването на Заявлението, при вас ще дойдат инспекторите от Агенцията и ако помещенията, оборудването и системата за управление безопасността на храните са в съответствие със законодателството, ще можете да започнете своята дейност.

, , ,

No comments yet.

Вашият коментар

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Solve : *
10 − 8 =


Рубиком ООД.