Изисквания при улов на живи, двучерупчести мекотели

Събирането на миди според законодателството е първично производство на храни и като част от хранителната верига, трябва да са определени и документирани изискванията към безопасността на процеса и да бъде направен анализ на опасностите.

Според Закон за храните, HACCP системата е задължителна документация, която се разработва за да се оцени риска на всеки етап от производствената дейност и да бъдат елиминирани опасностите до приемливо ниво. Част от HACCP системата са програмите с добри производствени и хигиенни практики, в които се описват изискванията към улова на миди и процедурите, които се спазват да се осигури безопасност на продукта.

Мидите се хранят с планктон като „филтрират” морската вода. Затова зоните, от които се събират мидите са строго регламентирани от БАБХ, като по този начин се гарантира чистотата на морската вода и мекотелите. Морските, „производствени зони”, както се наричат в Регламент 853/ 2002 и Регламент 852/ 2002 са класифицирани на зони А, В и С. В зависимост от зоната, където са добити, мидите имат различен път- експедиция към търговски и складови обекти или в трансферни и пречиствателни зони. Контролния орган БАБХ определят честотата, с която се извършва мониторинг на безопасността чрез анализи в акредитирана лаборатория на вода от производствената зона и на събрани миди.

Както всички хранителни продукти, мидите също трябва да бъдат етикетирани. Изискванията към съхранението и етикетирането са указани в Регламент 853/ 2002.  Специфичното в сравнение с други храни е, че на опаковката трябва да е написиво, че мидите се продават живи.

В Агенцията по храните подлежат на регистрация както обекти за събиране на миди, така и диспечерски центърове за миди, трансферни зони и пречиствателни зони. Всеки такъв обекта, трябва да поддържа документация и да води записи, гарантиращи безопасността и проследимостта на партидите миди. Освен за двучерупчести мекотели, в Агенцията по безопасност на храните (бившите ХЕИ, РИОКОЗ, ДВСК) се регистрират и улова на риба, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги, пектиниди.

Автор: Bogdana Mateva

No comments yet.

Вашият коментар

Юниил ЕООД.