Директни продажби на фермерски продукти

Все по- голямо става търсенето на продукти, които идват директно от фермата. Потребителите се стремят да скъсят веригата от преработватели и търговци, през която преминават стоките, за да стигнат до тях. Затова нараства и популярността на фермерските пазари, които скъсяват дистанцията и осъществяват пряк контакт между производителите и клиентите.

Ако отглеждате пчели, кокошки, пъдпъдъци, зайци, пилета бройлери, водоплаващи птици, кози, крави, овце, риба, имате разрешително за стопански риболов или правите отстрел на едър или дребен дивеч, сигурно сте запознати с  Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Тя дава възможност при по- облекчени условия  да се реализират добитите пчелен мед, яйца, месо, риба, сурово мляко или преработени продукти.  Облекчени са изискванията както за помещенията за първично производство, обработка и/или преработка, така и за добрите производствени практики и процедури, основани на принципите на НАССР.

Подготвя се изменение и на наредбата, с което да се увеличи количеството на директните доставки от сурово козе и овче мляко, като се увеличи броя на животните:

1. 60% от месечния млеконадой – от ферми за производство на овче или козе мляко до 200 броя животни в период на лактация, а не както досега 50 бр.

2. 50% от месечния млеконадой – от ферми за производство на овче или козе мляко от 200 до 500 броя животни в период на лактация, вместо досегашните 50 до 100 бр.;

3. 40% от месечния млеконадой – от ферми за производство на овче или козе мляко над 500 броя животни в период на лактация, вместо досегашните над 100 бр.

Проектът предвижда продуктите от овче и козе мляко да бъдат реализирани в цялата страна, а не както досега в същата и/или една съседна административна област по регистрация на обекта за обработка и/или преработка на сурово мляко.


НАШИТЕ УСЛУГИ:

  • консултация какви са конкретните условия за извършване на директни доставки на произвежданите от вас продукти
  • регистрация на обект за обработка и/или преработка и търговия на дребно
  • разработване на необходимите добри производствени практики (система за самоконтрол), технологична документация, процедури, основани на принципите на НАССР
  • да ви дадем насоки какви образци трябва да попълните в БАБХ.

, , , , ,

No comments yet.

Вашият коментар

Юниил ЕООД.