Полезни връзки

Информация за български и европейски институции и организации в ХВП

Център за професионална квалификация „Рубиес”

Хранителен портал- http://www.foodportal.info

Агенция по безопасност на храните- http://www.babh.government.bg

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа- http://osha.europa.eu/bg

Български правен портал- http://www.lex.bg

Европейско законодателство- http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm

Българският институт за стандартизация- http://www.bds-bg.org

Министерство на земеделието и храните www.mzh.government.bg

Министерство на здравеопазването- http://www.mh.government.bg

Министерство на околната среда и водите- http://www.moew.government.bg

Mobile  +359 888 397 413

Рубиком ООД.