Размер на такса опаковка 2012г.

Размера на таксите за пуснатите на пазара опаковки се взема впредвид при изготвяне на вътршено- фирмента спецификация на всеки пуснат на пазара продукт за всяка година. От 2012г и следващите таксата на материалите остава постоянна. Размер на таксите, лв/ кг за опаковки 2012г и всяка следваща: пластмаси-  2,33 хартия, картон и велпапе-  0,67 метали- 0,13 […]

Continue Reading

Срокът за предоставяне на годишните отчети за отпадъци в РИОСВ наближава!

Срокът за предоставяне на годишните отчети за отпадъците в РИОСВ е 31 март 2012г. Такива отчети подават всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Годишната справка декларация се изготвя на базата на месечните справки декларации за пуснатите на пазара […]

Continue Reading

Програма за управление на отпадъците- примерен образец

Фирма……………………………….. Програма за управление на отпадъците • № по ЗЗДС: …………………………………………… • седалище и адрес на управление на дружеството: ……………………………………………………………………………………………. • дружеството се управлява и представлява от: ……………… • основна дейност: …………………………………………….. • адрес на обекта: ………………………………………………… е с период на действие ……… години от 20…. до 20….г. • Програмата е съставена и приета на […]

Continue Reading

Годишна справка- декларация за пуснатите на пазара опаковки по вида материали

Отчет за пуснатите на пазара опаковки по вида материали № …../ ……… за периода от ……… до ………….. г. ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И/ИЛИ ВНОСИТЕЛЯ: Пълно наименование: …………………. № от НДР (данъчен номер) ………………………………… ЕИК по БУЛСТАТ: …………………. № по ред №/дата на месечна справка-декларация по приложение № 10 Размер на продуктовата такса по приложение № […]

Continue Reading

Изготвяне на месечна справка декларация за пуснатите на пазара опаковки

Месечната справка декларация се изготвя на базата на вътрешно- фирмената спесификация , в която е заложена калкулация за пуснатите на пазара опаковки. Бланката е по образац според наредбата. Предоставят се при проверка на РИОСВ и се съхраняват 5 години.  На базата на месечните се изготвя годишна справка декларация. Нормативни документи: ·         Наредба за определяне на […]

Continue Reading

Рубиком ООД.