HACCP обучение

Осигуряване безопасност на храните

Рубиком ООД Онлайн
Осигуряване безопасност на храните: онлайн HACCP обучение.
Starts: 03/18/2019 10:30 pm
Ends: 05/12/2019
София, София
1000
BG

haccpЗа кого е преназначен курса:
Курсът е отговор на изискването на Закона за храните, чл. 23, ал.3 за обучение на всяко лице, заето в производството и търговията с храни относно системата за управление на безопасността на храните. Преминаването му може да бъде коригиращо действие при констатирано несъответствие или част от годишната програма за обучение в обекта. Курсът е подходящ за персонал от цялата хранителна верига- производство на храни и обществено хранене, търговия на едро и дребно, логистика и съхранение.
Обучението обхваща необходимата информация за осигуряване безопасност на храните в обекти за търговия, съхранение и производство на храни. Лицата преминали обучението придобиват знания за разработване, внедряване и поддържане на HACCP системата и представянето й пред контролните органи и организации.

Кога:
HACCP курсът може да бъде стартиран по всяко време на денонощието, след извършено плащане.

Продължителност:
Обучението е с продължителност в зависимост времето, което се отделя на всяка тема от съдържанието (приблизително до 2 дни). Без ограничение във времето, в рамките на 2019 година.

Изисквания за обучение:
Достъп до Интернет.

Структура на обучението:
Програмата е разделена на обучителни теми. Всяка от тях се състои от лекционна част, решен практически HACCP казус и тест с практическа насоченост.

Програма на обучението:

  1. Какво е HACCP и нужен ли е за моя обект?

HACCP Казус 1: Какво включва HACCP системата за обект бърза закуска?

  1. Изисквания към обектите за търговия, съхранение и производство на храни- добри хигиенни, производствени и търговски практики- примерна добра хигиенна практика „Сгради” за магазин за хранителни стоки.

HACCP Казус 2: Съдържание на програма „Сгради” за временен обект за продажба на царевица на пара.

2.1 Изисквания към сградите- определяне разпределение на помещенията с цел осигуряване на поточност на технологичните процеси и осигуряване на достатъчно пространство за безопасно извършване на всички дейности;

HACCP Казус 3: Разпределение на помещенията в обект кулинарен магазин

2.2 Изисквания към хигиената- определяне начина на поддържане на хигиената на съоръжения и помещения- почистване, измиване, дезинфекция;

HACCP Казус 4: При направени анализи в акредитирана лаборатория, пробите от работните повърхности имат отклонения в микробиологичните показатели. Какво следва?

2.3 Изисквания към оборудването- осигуряване на технологично оборудване, което е подходящо за контакт с храни, устойчиво на влажно почистване и дезинфекция ;

НАССР Казус 5: Проблеми с оборудването в цех за бутилиране на минерална вода.

2.4 Изисквания към доставки и транспорт- дефиниране на приеманите суровини, доставчици, начина на входящ контрол, доставчиците на услуги и оборудване и контрола на транспортните средства;

НАССР Казус 6: Нарушаване на температурния режим при транспортиране.

2.5 Изисквания към съхранение на суровини и продукти- определяне и осигуряване на условия за съхранение на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти;

НАССР Казус 7: Нарушаване на температурния режим на съхранение на замразени пилета.

2.6 Изисквания към лична хигиена и външни посетители- определяне на изисквания и инструкции за поддържане на личната хигиената на персонала и външните посетители в обекта;

НАССР Казус 8: Посещение на лица от контролен орган в цех за тестени изделия, тип паста.

2.7 Изисквания към обучението на персонала- определяне на изисквания и периодичност на обученията на персонала в обекта;

НАССР Казус 9: съставяне на годишен план за обучение в колбасарски цех, работещ от 9 години.

2.8 Изисквания към изтегляне на продукт и бракуване. Проследимост- определяне на изисквания, контрола и корективните действия при предлагането, проследимостта и бракуването на продукти;

НАССР Казус 10: Рекламация в цех за производство на зеленчукови консерви.

2.9 Изисквания към борба с вредителите- определяне на изискванията, контрола и корективните действия в обекта с цел предотвратяване на достъпа и заселването на насекоми, гризачи и птици.

НАССР Казус 11: Наличие на гризачи в сладкарски цех.

  1. Сформиране на екип, отговорен за безопасността на храните. Определяне характеристиките на хранителните продукти.
  2. Съставяне на диаграма на технологичния процес в обекта и проверяването й на място.
  3. Анализ на опасностите при производство, съхранение или търговия с храни.
  4. Определяне на ККТ на 4 етапа- дърво на решенията.
  5. Определяне на критичните граници, мониторинг, отговорни лица и коригиращи действия.
  6. Верификация и вътрешен одит. Управление на документи и записи.

Резултат от обучението:

Завършилите получават сертификат за преминали успешно курс HACCP обучение– разработване, внедряване и поддържане на HACCP система.

Образец на издавания документ:
Certificates

Цена:
140 лева. Може да се плати от този линк.

Регистрация за HACCP курс онлайн