HACCP обучение

Осигуряване безопасност на храните

Рубиком ООД Онлайн
Осигуряване безопасност на храните: онлайн HACCP обучение.
Starts: 03/18/2018 10:30 pm
Ends: 05/12/2018
София, София
1000
BG

haccpЗа кого е преназначен курса:
Курсът е отговор на изискването на Закона за храните, чл. 23, ал.3 за обучение на всяко лице, заето в производството и търговията с храни относно системата за управление на безопасността на храните. Преминаването му може да бъде коригиращо действие при констатирано несъответствие или част от годишната програма за обучение в обекта. Курсът е подходящ за персонал от цялата хранителна верига- производство на храни и обществено хранене, търговия на едро и дребно, логистика и съхранение.
Обучението обхваща необходимата информация за осигуряване безопасност на храните в обекти за търговия, съхранение и производство на храни. Лицата преминали обучението придобиват знания за разработване, внедряване и поддържане на HACCP системата и представянето й пред контролните органи и организации.

Кога:
HACCP курсът може да бъде стартиран по всяко време на денонощието, след извършено плащане.

Продължителност:
Обучението е с продължителност в зависимост времето, което се отделя на всяка тема от съдържанието (приблизително до 2 дни). Без ограничение във времето, в рамките на 2018 година.

Изисквания за обучение:
Достъп до Интернет.

Структура на обучението:
Програмата е разделена на обучителни теми. Всяка от тях се състои от лекционна част, решен практически HACCP казус и тест с практическа насоченост.

Програма на обучението:
1. Какво е HACCP и нужен ли е за моя обект?
2. Изисквания към обектите за търговия, съхранение и производство на храни- добри хигиенни, производствени и търговски практики.
2.1 Изисквания към сградите;
2.2 Изисквания към хигиената;
2.3 Изисквания към оборудването;
2.4 Изисквания към доставки и транспорт;
2.5 Изисквания към съхранение на суровини и продукти;
2.6 Изисквания към лична хигиена и външни посетители;
2.7 Изисквания към обучението на персонала;
2.8 Изисквания към изтегляне на продукт и бракуване. Проследимост;
2.9 Изисквания към борба с вредителите.
3. Сформиране на екип, отговорен за безопасността на храните. Определяне характеристиките на хранителните продукти.
4. Съставяне на диаграма на технологичния процес в обекта и проверяването й на място.
5. Анализ на опасностите при производство, съхранение или търговия с храни.
6. Определяне на ККТ на 4 етапа- дърво на решенията.
7. Определяне на критичните граници, мониторинг, отговорни лица и коригиращи действия.
8. Верификация и вътрешен одит. Управление на документи и записи.

Резултат от обучението:
Завършилите получават сертификат за преминали успешно курс HACCP обучение– разработване, внедряване и поддържане на HACCP система.

Образец на издавания документ:
Certificates

Цена:
140 лева. Може да се плати от този линк.

Регистрация за HACCP курс онлайн

[Total: 14    Average: 4.7/5]