haccpОт тук можете да стартирате курса „Осигуряване безопасност на храните- разработване, внедряване и поддържане на HACCP система” самостоятелно, когато пожелаете.  Можете да спирате и продължавате обучението си, без ограничение за време, като курса трябва да го завършите до края на 2016 г. Подготвили сме 19 теми с практическа насоченост, като след всяка тема има тест. Тестовете трябва да са решени на 70% за да преминете в следващата тема. Вие имате право, при грешно решаване на теста, да се върнете отново към решаването му, докато решите 70% от верните отговори до 5 пъти. След решаването на последния тест, системата ще генерира електронен сертификат, който можете да свалите на .pdf файл.

Нашата цел е обучението в курс „Осигуряване безопасност на храните- разработване, внедряване и поддържане на HACCP система”, да Ви бъде полезно и да можете да го приложите на практика, там където е необходимо.

Приятно обучение! 

Рубиком ООД

Course Content

Lessons Status
1

Тема 1: Въведение

2

Тема 2: Изисквания към обектите за търговия, съхранение и производство на храни

3

Тема 2.1: Изисквания към инфраструктурата

4

Тема 2.2: Изисквания към хигиенатa

5

Тема 2.3: Изисквания към оборудването

6

Тема 2.4: Изисквания към доставки на стоки и услуги. Транспорт.

7

Тема 2.5: Изисквания към съхранение на суровини и продукти

8

Тема 2.6: Изисквания към лична хигиена на персонала

9

Тема 2.7: Изисквания към обучение на персонала

10

Тема 2.8: Изисквания към изтегляне на продукт и бракуване. Проследимост

11

Тема 2.9: Изисквания към борба с вредителите

12

Тема 3: Сформиране на екип, отговорен за безопасността на храните. Определяне характеристиките на хранителните продукти

13

Тема 4: Съставяне на диаграма на технологичния процес в обекта и проверяването й на място

14

Тема 5: Анализ на опасностите при производство, съхранение или търговия с храни

15

Тема 6: Определяне на ККТ на 4 етапа - дърво на решенията

16

Тема 7: Определяне на критичните граници, мониторинг, отговорни лица и коригиращи действия

17

Тема 8: Процедура по верификация на HACCP система

18

Тема 9: Процедура по вътрешен одит на HACCP система

19

Тема 10: Процедура за управление на записи и документи.