HACCP система за производители на опаковки за хранителни продукти

След промените в Закона за храните през 2006г. производителите на опаковки за храни задължително трябва да имат внедрена система за анализ на опасностите и критичните контролни точки. При производството на опаковки, разработването, внедряването и поддържането на HACCP система трябва да се вземат в предвид (чл. 8 от Закона за храните):

1. Специфичните изисквания към активните и интелигентните материали и предмети, предназначени за контакт с храни;
2. Списъка на субстанциите, разрешени за използване при производство на материали и предмети за контакт с храни, критериите за тяхната чистота и специфичните условия за използването на субстанциите и/или материалите и предметите, в които те се използват;
3. Списъци на разрешените субстанции, вложени в активни или интелигентни материали и предмети за контакт с храни, на активните или интелигентните материали и предмети и при необходимост – специфичните условия за използване на тези субстанции и/или материалите и предметите, в които са вложени;
4. Допустимите граници на специфична и обща миграция на съставки от материалите и предметите във или върху храните, с които те влизат в контакт;
5. Основните правила за осигуряване на съответствието, за извършване на контрол на материалите и предметите, влизащи в контакт с храни, и на субстанциите, от които са направени, както и правилата, свързани с вземането на проби и методите за анализ;
6. Изискванията за етикетиране и начина, по който се обозначава, че материалите и предметите са предназначени за контакт с храни.
Част от документацията в HACCP система е декларацията за съответствие. Според Закона за храните чл. 8 (8) материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, се придружават от декларация за съответствие с приложимите към тях изисквания. HACCP система включва оперативна програма за проследимост, която се изисква според Закона за храните чл. 8 (9)- производителите и търговците на материали и предмети, предназначени за контакт с храни, спазват изискванията по отношение на проследимостта им.
HACCP система е задължителна документация при регистрацията на обект за производство на опаковки за храни от картон, PET и др.

Comments are closed.

Рубиком ООД.