Изготвяне на месечна справка декларация за пуснатите на пазара опаковки

Месечната справка декларация се изготвя на базата на вътрешно- фирмената спесификация , в която е заложена калкулация за пуснатите на пазара опаковки. Бланката е по образац според наредбата. Предоставят се при проверка на РИОСВ и се съхраняват 5 години.  На базата на месечните се изготвя годишна справка декларация.

Нормативни документи:

·         Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
·         Закон за управление на отпадъците;

  • Наредба за класификация на отпадъците;
  • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

Приложение № 13 към чл.10, ал.3

Месечна справка-декларация за пуснатите на пазара опаковки/опаковъчен материал  и размера на продуктовата такса

 

….…  /…………….. дата

За периода от:… …… до…… г.

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:

Пълно наименование……………………………

№ по ЗЗДС…………….

Лице за контакти:… …..

Телефон:… ….. Факс:………………………… E-mail:………………………

Опаковъчен материал Данни за отчетния период
Количество на опаковките пуснати на пазара през отчетния период Единичен размер на продуктовата такса за опаковки съгласно приложение№ 3 Общ размер на определе-ната продуктова такса за съответния материал (кол. 8 = колона 6 x единичен размер в колона 7)
Категория Подкатегория Код съгласно приложение № 2 към НООО от внесени стоки или стоки придобити от страни от ЕС от произведени и продаденистоки oбщо за месеца
кг. кг. кг. (лв./кг) (лв.)
1 2 3 4 5 6 7 8
Стъкло,от което:   общо 70-79
безцветно 70
зелено 71
кафяво 72
друго
Пластмаси, от които: общо 01-19
PET 1
HDPE 2
PVC 3
LDPE 4
PP 5
PS 6
други
Хартия и картон общо 20-39
Метали,от които:  общо 40,41
стомана 40
алуминий 41
Композитни, от които: общо 80-99
Картонени опаковки за течности
Предимно от пластмаси
Предимно от картон
Предимно от бяла ламарина
Предимно от алуминий
Други
Дървесина общо 50-59
Други (в т.ч. текстил, керамика, порцелан, седеф и др.)
ОБЩО

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:     …….

Утвърдил:

……………………

Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване

/име, подпис, печат/

Изготвяне на месечна справка декларация за опаковки.

Comments are closed.

Рубиком ООД.