Изготвяне на вътрешно- фирмена спесификация за такса опаковка

Такава такса заплаща всеки производител и вносител, който пуска на пазара в България продукт, след употребата на който се образуват отпадъци, т.е. това е всеки производител и вносител, защото няма продукт, който да не е в опаковка. Такава такса не се заплаща, ако продукта е за износ. Продуктова такса при внос и износ на празни опаковки не се начислява.


Бланката е по образец според наредбата.

Нормативни документи:

·         Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
·         Закон за управление на отпадъците;

  • Наредба за класификация на отпадъците;

·         Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНА Спесификация

от ………. г.

 

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:

Пълно наименование…………………..

№ от НДР( Данъчен номер)………………………

ЕИК по БУЛСТАТ……………………………….

№ по ред Наименованиена опакованата стока Вид  на опаковката Описание на компонентите1 на опаковката Вид на материала съгласно приложение №2 на НООО Тегло на компонента на опаковката[кг] Единичен размер на таксата съгласноприложение№ 3[лв./кг.] Размер на таксата за компонента на опаковката5[лв.](кол. 8 = кол. 6 х кол. 7) Размер на таксата за опаковката6[лв.](кол. 9 = S oт компонентите на кол. 8 ) Размер на таксата за опакованата стока7[лв.](кол. 10 = S oт опаковките на кол. 9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Първична2
Вторична3
Третична4

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на

неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: Утвърдил:

Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:

/име, подпис, печат/

  1. Компонент – съгласно § 1, т. 8а от ДР на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;
  2. Първична опаковка – съгласно § 1, т. 19 от ДР на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;
  3. Вторична опаковка – съгласно § 1, т. 1 от ДР на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;
  4. Третична опаковка – съгласно § 1, т. 28 от ДР на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;
  5. Колона 8 е произведение от теглото на компонента (колона 6) и единичния размер на таксата (колона 7, посочен в Приложение № 4 на ПМС №137/1999г).
  6. Размерът на таксата за опаковката (първична, вторична или третична) по колона 9 се определя като сума от компонентите съответно на първичната, вторичната и третичната опаковка (от колона 8). Редовете за първична, вторична и третична опаковка се попълват, в случай че опакованата стока има такива. В случай, че опаковката има повече компоненти от дадените редове в таблицата се добавят необходимите допълнителни редове.
  7. Колона 10 е сума от размерите на таксите за първичната, вторичната и третичната опаковки, посочени в колона 9.


, , ,

Comments are closed.

Рубиком ООД.