Ръководител на екипа за безопасност на храните

При сформирането на екипа по безопасност на храни, първата стъпка в HACCP плана се определя и ръководителя му. В самият екип трябва да са подбрани служители от целия ход на технологичния процес- от приемане на материали до експедицията. Ръководителя трябва е лице, с необходимия опит, познания и умения в безопасността на храните. Ръководство трябва да назначи ръководител на екипа за безопасност на храните, който независимо от другите отговорности трябва да има задълженията и пълномощията да:

  • ръководи екипа за безопасност на храните и да организира неговата работа;
  • да осигури съответстващо обучение и образование на членовете на екипа за безопасност на храните;
  • да осигури, че системата за безопасност на храната е създадена, въведена, поддържана и осъвременявана;
  • да докладва на ръководството на фирмата за ефикасността и пригодността на системата за управление безопасността на храните.

 

Задълженията на ръководителя на екипа за безопасност на храната могат да включват връзката с външни страни по въпросите, свързани със системата за управление безопасността на храната.

Ръководителя и екипа по безопасност се определят със заповед на управителя. В длъжностните характеристики се отбелязват съответните задължения и лицата се запознават с тях.

Comments are closed.

Рубиком ООД.