Процедура за износ на храни

Необходими документи при експорт на храни

За получаване на сертификат износ на храни и хранителни стоки от неживотински произход е необходимо:

  • подаване на заявление в РИОКОЗ;
  • удостоверение за вписване в търговския регистър;
  • списък на групите храни, които са предназначени за износ с точното им наименование, търговска марка, вид на опаковката и номер на партидата, дата на производство, срок на трайност, търговско наименование и адрес на производителя;
  • документ за платена такса.

В срок до 7 дни РИОКОЗ извършват проверка на предприятието и вземат проби за анализ. Въз основа на анализите издава сертификат.

Сертификата не е задължителен. В повечето случаи обаче се издава, а към него се добавят удостоверение за съответствие ( от производителя, за всяка партида) и сертификат (ако има) на стандарти.

За износ на храни от животински произход трябва да:

  • има ветеринарномедицинско разрешително, издадено от генералния директор на НВМС;
  • има ветеринарен сертификат, издаден от държавен ветеринарен лекар;
  • ветеринарните проверки и са показали задоволителен резултат.

Ветеринарномедицинското разрешително се издава след подаване на заявление по образец. До 10-дневен срок от подаване на заявлението се издава разрешително за износ.

Нормативни документи:

  • Закон за храните;

·         Наредба № 14 за реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека.
·         Наредба № 4 за граничен ветеринарномедицински контрол


Ето образец на удостоверение за съответствие:

Удостоверение за съответствие


 

Дата …………………….

 

Настоящото удостоверение се издава  за да  удостоверявери, че партидата …………………………………… от ……………………………………………… разфасовка от …………….. съответства със състава и качествата на продукта по ТД ………………………………..

Фирма:…………………………

Адрес:………………………….

Телефон:……………………….

………………………………………….

име и подпис

Заявление за износ (Приложение 18)

Comments are closed.

Рубиком ООД.