Процедура за издаване на сертификат за производство на бутилирана минерална, изворна и трапезна води

Сертификационни процедури

Преди да опиша етапите на издаване на сертификата, ще поясня какво е минерална, изворна и трапезна вода.

Натурална минерална вода– това е вода от естествен извор с постоянен дебит, температура и минерален състав, който я отличава от обикновената питейна вода. За водовземното съоръжение има установена санитарно- охранителна зона и водата се довежда до бутилиращото предприятие с директна тръбопроводна връзка, т.е. изключва се възможността за транспортиране и бутилиране.

ЗАБРАНЕНА е всякаква обработка с цел дезинфекция или такава, която може да промени химичния състав на водата (използване на карбонов филтър, добавяне или премахване на елементи). РАЗРЕШЕНО е добавяне на въглероден диоксид с цел газиране или догазиране или отнемането му чрез физични способи. Минералните води, могат да претърпят само обработки, ако е доказана необходимостта от тях:

  • ако водата е мътна от съединения на желязо, манган и сяра се филтрира или декантира;
  • ако има неприятен мирис от съединения на сярата се обработва с обогатен с въздух озон;
  • ако има високо съдържание на арсен се обработва с обогатен с въздух озон.

Изворна вода– това е вода от естествен извор (не е находище на минерална вода) или изградено водовземно съоръжение, която е подходяща за питейна употреба в нейното натурално състояние. ЗАБРАНЕНА е всякаква обработка с цел дезинфекция или такава, която може да промени химичния състав на водата (използване на карбонов филтър, добавяне или премахване на елементи). РАЗРЕШЕНО е добавяне на въглероден диоксид с цел газиране или догазиране или отнемането му чрез физични способи.

Трапезна вода– това е всяка вода, която отговаря на изискванията за качеството на водата предназначена за питейно- битови нужди (виж Наредба 9 за качеството на водата). РАЗРЕШЕНИ са обработки с цел промяна на химичния състав, дезинфекция,  т.е. всичко, което е забранено при минералните и изворни води.

Процедурата

В МОСВ се попълва заявление за издаване на сертификат за минерална вода. То по служебен път се изпраща в МЗ.

МОСВ изготвя резюме за конкретните хидроложки условия и експлоатационни характеристики на водовземното съоръжение и го предостава на МЗ.

Трикратно в интервал от 2 месеца от находището се вземат проби от водата от представители на Регионална басейнова дирекция и на РИСВ за акредитирани лаборатории, които изследват физични, физико- химични, химични, радиологични и микробиологични характеристики на водата.

От определено от министъра за здравеопазването лечебно заведения се изготвя експертна балнеологична оценка на минералната вода.

За да се извършват обработки на водата се подава заявление до министъра на здравеопазването и копие до министъра на околната среда и водите. Към заявлението се прилагат: копие от съдебното решение, техническа документация за метода на обработка, инсталациите и материалите (тази документация трябва да я имате от производителите на машините), протоколи от анализи на водата и експертно становище от лечебно заведение, което е посочено от МЗ, че обработката е наложителна. (Обработката с озон се допуска само, ако води до образуване на остатъчни продукти в концентрации, надвишаващи определени стойности.)

На основата на анализите и заключенията МЗ издава сертификата за срок от 5 години считано от датата на издаване. Подновяване на сертификата се допуска преди изтичане на срока, като тогава се взема еднократна проба от находището.

Сертификата се издава по образец:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
С Е Р Т И Ф И К А Т
№………………
от………………….. 20.. г.
Този сертификат удостоверява, че минералната вода,
добита чрез ………………………………………..,
(наименование на водовземното съоръжение)
находище на минерална вода …………………………..,
населено място ……………………………………..,
община (район) ………, област …………, има следните:
А. Геоложки и хидрогеоложки характеристики:
Б. Състав:
1.1. Аниони (mg/l) 1.2. Катиони (mg/l)
1.3. Микрокомпоненти (mg/l) 1.4. Радиологични
показатели
1.5. Микробиологични
показатели
Заключение
В. Свойства:
Минералната вода от водоизточник ………………,
находище на минерална вода …………………………..,
населено място ………………………………., община
(район) …………, област …………, може да се изпол-
зва за бутилиране за питейни цели.
Сертификатът е валиден за срок 5 години от датата на изда-
ването му.
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: …………………………

Нормативни документи:

  • Закон за храните;
  • Закон за здравето;
  • Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели;
  • Наредба № 22 за условията и реда за вземане на проби от храни


Comments are closed.

Рубиком ООД.