Инструктажи по безопасност и здраве

На инструктаж по безопасност и здраве подлежат всички работещи на територията на предприятието, независимост от срок на договор и работно време. Трябва да бъдат инструктирани и лицата за обучение и практика и командированите от друго място лица.


Начален инструктаж се провежда на всяко новопостъпило лице по програма, утвърдена от работодателя. След инструктажа се издава служебна бележка, която се съхранява в личното досие на работещия.

Образец на служебна бележка:

………………………………………………………………………………………………

/Фирма/

Служебна бележка

№…………./ ………….г.

До ръководителя на…………………………………………………………………………

(обект, цех, участък, звено, отдел)

при…………………………………………………………………………………………..

(фирма)

На г-н(жа)

………………………………………………………………………………………..

е проведен начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на …………….. г.

Провел началния инструктаж:

(име, фамилия, длъжност)            подпис

Инструктирано лице:

(име, фамилия, длъжност)            подпис

Началния, периодичния, извънредния инструктажи, както и на работното място се отбелязват в съответни книги. Тях можете да закупите от книжарница или да си ползвате таблиците и да ги оформите в папки.

 

Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа

Начален инструктаж

 

Фирма……………………………………………..

N по ред Име на инструктирания Цех,звено,отдел,участък Длъжност,вид работа Дата на провеждане от..до.. Вид на инструктажа Подпис на инструктирания Подпис на лицето,извършило инструктажа
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа

Инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж

 

Предприятие……………………………………………..

Цех, звено………………………………………………..

N по ред Име на инструктирания Цех,звено,отдел,участък Длъжност,вид работа Дата на провеждане от..до.. Издадена служебна бележка N Подпис на инструктирания Подпис на лицето,извършило инструктажа Подпис на ръководителя,разрешил самостоятелна работа
1 2 3 4 5 6 7 8 9Comments are closed.

Рубиком ООД.