Европейско решение за по- гъвкави условия при производство на занаятчийско сирене и млечни продукти

Производството на продукти от животински произход винаги е било свързано с по- висок контрол и изисквания в сравнение с останалите. Европейската комисия прие  Ръководство за добри хигиенни практики, които значително облекчават и конкретизират условията и документацията, която трябва да се поддържа в обектите. Фермерите и занаятчиите, регистрирани съгласно Наредба 26 за директните доставки, за производство на млечни продукти вече имат точни и ясно разписани правила по отношение на изисквания към помещения, поддържане хигиената на съоръжения, персонал и обекта, определянето на опасностите и контрола им.

Какво е по- интересното, в сравнение със законодателството до момента:

В обекта може да се използва:

едно и също помещение за различни дейности (напр. производство, опаковане, етикетиране);

една врата за вход и изход за суровините, опаковките, персонала и готовата продукция;

отделни сгради (без функционална връзка между тях) за някои операции (напр. съхранение на опаковъчни материали, зреене на сиренето, продажби и др.).

Разбира се, всичко това трябва да е организирано със спазването на мерки, които не допускат кръстосано замърсяване. Това може да бъде разделяне на дейностите във времето, хигиенизиране между различните операции или функционална разделеност чрез достатъчно пространство.

Трябва да бъде предвидена специална зона за преобличане с работно облекло преди работа с храни, но не е задължително за целта да има отделна стая. Защитното облекло (работни дрехи, бонета, престилки и др.) трябва да се съхранява, така че да се избегне замърсяване (например закачалки, шкафчета и т.н.).

Зона за опаковане и етикетиране на продукта.

Тези дейности могат да се извършват в помещението, където се произвежда продукта, при условие че са взети мерки за предотвратяване на  кръстосано замърсяване.

Ръководството дава и много добри насоки за анализ на опасностите и контрола на критичните точки. Ако имате въпроси относно HACCP плана или някои от програмите за добри практики при производство на сирене, кисело мляко или други млечни продукти, свържете се с нас!

No comments yet.

Вашият коментар

Юниил ЕООД.